ENGLISH |

Kurumsal >Enstitü Daire Başkanlıkları

Adı - Soyadı Unvanı
Zeynep ÜYÜMEZ 1.Hukuk Müşaviri
Salih BEKTAŞ Patent Dairesi Başkanı
Dr. Elif Betül AKIN Markalar Dairesi Başkanı
Fatih KARAHAN Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanı
Kadri Yavuz ÖZBAY Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı
Muhammed Ali IŞIK Personel Daire Başkanı
Reşit GÜRMEN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
M. Kemal NALÇACI Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
Vehbi MESCİGİL Strateji Geliştirme Müdürü V.
 

ANA HİZMET BİRİMLERİ

Patent Dairesi Başkanlığı
 • Patentlerin tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme, tescil işlemlerini yapar,
 • Patentlerin ve patent tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre, lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,
 • Patentlerin ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

Markalar Dairesi Başkanlığı
 • Markaların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme, tescil işlemlerini yapar,
 • Markaların ve marka tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre, lisans, devir, sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,
 • Markaların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar.
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre, belirli nitelikleri haiz işaret ve ibarelerin koruma altına alınması, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapar,
 • Coğrafi işaretlerle ilgili işlemleri yürütür,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanlığı
 • Endüstriyel tasarımların tescil başvurularının ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt, dosyalama, araştırma, inceleme, değerlendirme ve tescil işlemleri ile lisans, devir ve sair değişikliklerle ilgili işlemlerini yapar,
 • Endüstriyel tasarımların ilan, tasnif ve sicil işlemlerini yapar,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Enstitü'nün görev alanına giren uluslararası anlaşmaları izler , inceler ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken çalışmaları yürütür.
 • Uluslararası Anlaşmalardan katılınması gerekenlere katılmak için 5/5/1963 ve 1173 sayılı Kanun çerçevesinde işlemleri yürütür.
 • Gerekli hallerde mevzuatta düzenlemeler yapmak üzere Başkanlığa önerilerde bulunur.
 • Yabancı mevzuatı temin eder ve izler.
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

Personel Dairesi Başkanlığı
 • Enstitü bünyesinde görev yapan personelin iş akidleri, kadro, terfi, görev, yolluk, sağlık, izin ve benzeri özlük işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütür,
 • Sosyal hizmetler ve hizmet içi eğitim ile ilgili işleri yapar,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 • Enstitü tarafından yapılması gerekli harcamaların, toplanacak gelirlerin ve satın almaların ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
 • Enstitü'nün temizlik, bakım ve onarım hizmetleri ile Enstitü'nün ihtiyaçları için taşınır ve taşınmaz malların satın alınması veya kiralanması, bunların gerektiğinde satılması veya kiraya verilmesi işlerini Yönetim Kurulu'na sunar ve bu işleri Yönetim Kurulunun onayı ile yürütür,
 • Evrak giriş ve çıkışları ile arşiv hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar,
 • Demirbaş ve diğer kayıtları tutar,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

Enformasyon ,Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Enstitü'nün görevleri ile ilgili olarak eğitici ve bilgi verici kitap, broşür, dergi şeklinde yayın yapar,
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili yurtiçine ve yurtdışına dokümanlar yayınlar. Sınai mülkiyet kütüphanesi ile ilgili hizmetleri yürütür,
 • İlgili mevzuda yurt içinde ve dışında tescil edilmiş patentler ve markalara ait bilgi ve belgeleri toplar , bunları Enstitü'nün ve kamunun istifadesine sunar,
 • Resmi Sınai Mülkiyet Gazetesini yayınlar,
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerini yürütür,
 • Yönetim kurulu kararı ile uygun görülen yerlerde enformasyon birimlerinin faaliyette bulunması için gerekli işbirliği çalışmalarını yürütür,
 • Enstitü bünyesinde bilgi işlem sisteminin kurulmasını, donanım ve yazılımın işletilmesini ve geliştirilmesini sağlar,
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak bilgi ve belgelerin bilgisayar ortamına aktarılmasını ve saklanmasını sağlar,
 • Bilgisayar ortamındaki bilgilerin Enstitü'nün ilgili birimleri tarafından en hızlı biçimde kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.

DANIŞMA BİRİMLERİ

Hukuk Müşavirliği
 • Sınai mülkiyet hakları ile ilgili mevzuatın günün koşullarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapar,
 • Hukuki konularda Yönetim Kurulu'na ve Başkanlığa danışmanlık yapar,
 • Sınai mülkiyet haklarına ait ulusal ve uluslararası hukukla ilgili anlaşmalar, kanunlar, yönetmelikler, diğer mevzuat, rapor, makale ve benzeri düzenlemeleri hizmete hazır tutar,
 • Mahkemelerde Enstitü'yü temsil eder,
 • Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapar.
TPE Santral (312) 303 10 00 | İnteraktif Bilgilendirme Servisi (312) 303 1 303
 Türk Patent Enstitüsü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Bağlı Bir Kuruluştur | Kullanım Koşulları
Çevrimiçi İşlemler Anasayfa